Privacystatement

 

WSV Biesbosch PRIVACYSTATEMENT WEDSTRIJDEN  

Toepassingsmogelijkheden: 

 

WSV Biesbosch Nieuwe Jachthaven 57 4924BA Drimmelen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacy wet- en regelgeving.  

Inschrijving en organisatie 

Om de deelname aan een wedstrijd mogelijk te maken (de deelnameovereenkomst uit te voeren) verwerkt WSV Biesbosch van de deelnemers: 

Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de wedstrijdindeling te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de wedstrijd. WSV Biesbosch bewaart deze gegevens 2 jaar. 

Wedstrijduitslagen/deelnemerslijsten/protestmededelingen 

Ook verwerkt WSV Biesbosch in verband met de organisatie van de wedstrijd en uitvoering van de deelnameovereenkomst, de bovengenoemde overzichten. In deze overzichten zijn opgenomen:  

WSV Biesbosch bewaart deze gegevens 2 jaar. Na afloop van deze termijn worden de wedstrijduitslagen vanwege de historische en statistische waarde daarvan gearchiveerd.  

Publicatie van wedstrijduitslagen 

Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met de deelnemers.  

 

De wedstrijduitslagen worden ook openbaar gedeeld en gepubliceerd via wsvbiesbosch.nl en winterwedstrijden.com. wsv Biesbosch heeft hierbij een gerechtvaardigd belang wegens het publiciteitsbelang voor de zeilers, teams en sponsoren en de promotie van de watersport in het algemeen. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan het secretariaat van wsv Biesbosch via kantoor@wsvbiesbosch.nl 

Beeldmateriaal  

Tijdens wedstrijden kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beelmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van WSV Biesbosch dat is gelegen in de promotie van het wedstrijdevenement, de organisatie en de watersport in het algemeen, gepubliceerd op Facebook en Instagram.  

Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan het secretariaat van wsv Biesbosch via kantoor@wsvbiesbosch.nl 

Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal binnen de amateursport zonder nieuws- en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s). 

WSV Biesbosch bewaart deze gegevens 5 jaar. Na afloop van deze termijn wordt beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.  

Beveiliging 

WSV Biesbosch heeft alle passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Zo is autorisatiebeleid aanwezig en is het netwerk waarbinnen de gegevens worden verwerkt beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden. Verder worden medewerkers en vrijwilligers getraind om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en wordt het privacy beleid periodiek geëvalueerd.  

 

Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, om eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.  

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met  het secretariaat van wsv Biesbosch via kantoor@wsvbiesbosch.nl 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan eerst contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.